Condicions generals de venda


1. Objecte

1.1. Aquestes condicions generals de venda (d'ara endavant, les "Condicions") són aplicables a totes les transaccions comercials que es duguin a terme a la pàgina web www.formacion.sjdhospitalbarcelona.org (d'ara endavant, la "Plataforma"), titularitat de l'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (d'ara endavant, "HSJD"), les dades del qual són:

  • Denominació social: Hospital Sant Joan de Déu
  • Domicili Social: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat
  • CIF: R5800645C
  • Telèfon: +34 93 253 21 30
  • Correu electrònic: hospitalbarcelona.aula@sjd.es
  • Nom del domini: sjdhospitalbarcelona.org

1.2. Us informem que, en cursar la comanda, declareu que teniu la capacitat legal necessària per contractar els cursos oferts per l'HSJD i que accepteu sotmetre-us i estar vinculats a aquestes Condicions, l'Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de cookies d'aquesta Plataforma tal com estiguin redactades en el moment en què accediu a la Plataforma.

1.3. Aquestes Condicions es podran modificar en qualsevol moment a instància de l'HSJD. Les modificacions es reflectiran en aquest document, al qual el Client podrà accedir en qualsevol moment i de les quals podrà obtenir còpia mitjançant la seva impressió. En aquest sentit, recomanem als nostres Clients que revisin aquestes Condicions abans de cursar qualsevol comanda.


2. Compte client

2.1. Per poder participar en accions formatives, el Client s'haurà de crear un compte a la Plataforma. El compte permetrà gestionar la compra i participació en accions formatives, consultar l'historial, descarregar documentació (com ara factures i diplomes) i guardar els recursos i accions formatives preferides.

2.2. El Client s'haurà de registrar mitjançant un formulari en el qual se li sol·licitaran les dades identificatives (nom i cognoms) i el correu electrònic, que haurà de ser vàlid. A més, haurà de triar una contrasenya. A continuació, haurà d'acceptar l'Avís Legal, la Política de Privacitat i aquestes Condicions.

2.3. El Client haurà de facilitar dades autèntiques i certes i les haurà de mantenir actualitzades. Qualsevol modificació s'haurà d'efectuar en línia i tindrà efectes des del primer dia laborable següent

2.4. El Client és l'únic responsable de les conseqüències de l'ús del seu compte fins a la seva desactivació.

2.5. L'HSJD està legitimat de ple dret per, sense necessitat de preavís ni pagament de cap indemnització, desactivar el compte d'un client en cas que aquest no respecti les condicions de venda o que no pagui les quantitats degudes, si escau, o en cas d'actuacions contràries als interessos de l'HSJD.

2.6. Qualsevol Client que vulgui desactivar el seu compte haurà d'avisar l'HSJD enviant un correu a hospitalbarcelona.aula@sjd.es


3. Comandes

3.1. S'entén que els cursos oferts a la Plataforma, tant en la seva modalitat en línia com presencial (d'ara endavant, els "Productes"), estan disponibles quan així s'indiqui i s'ofereixin allà (d'ara endavant, "Catàleg").

3.2. Per demanar un Producte, el Client haurà d'iniciar la sessió al compte client de la Plataforma, a la qual prèviament s'haurà hagut de registrar d'acord amb l'apartat anterior II.

3.3. Les condicions particulars de cada Producte (durada, continguts, preu, etc.) es determinaran en cada cas concret.

3.4. Un cop feta la reserva s'enviarà una confirmació dels detalls de la Comanda per correu electrònic a l'adreça de contacte proporcionada pel Client, on s'adjuntarà una còpia d'aquestes Condicions. El Client haurà de verificar la confirmació de la comanda i notificar immediatament qualsevol error que hi pugui detectar. En cas contrari, s'entendrà que la confirmació és exacta i es considerarà inclosa com a part integrant del contracte de reserva.

3.5. L'HSJD es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar la venda de qualsevol producte per causes legítimes i d'informar el Client per correu electrònic després del registre de la comanda del Client. A efectes merament exemplificatius no limitatius, constitueixen causes legítimes: la no disponibilitat del Producte; la sol·licitud incompleta, errònia o no veraç del Client; la mala fe o actitud abusiva del Client; la insolvència del Client, o l'existència d'impagaments per part del Client en relació amb comandes anteriors.

3.6. Excepte prova en contra, les dades registrades pel Client constitueixen la prova del conjunt de les transaccions realitzades entre el Client i l'HSJD.


4. Preus

4.1. Sense perjudici del que es preveu en aquestes Condicions, els preus seran els que estiguin en vigor i es publiquin a la Plataforma en la data d'execució de la comanda per part del Client. L'HSJD es reserva el dret a modificar el preu dels Productes d'acord amb les condicions de mercat en la data de subministrament.

4.2. Els preus aplicables a cada Producte són els indicats a la Plataforma en el moment de la primera visualització de la fitxa del Producte i per a la data de l'edició, inclosos tots els impostos que siguin aplicables, que s'indicaran de manera expressa. No obstant això, segons les disposicions de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'impost sobre el valor afegit (d'ara endavant, "IVA"), el servei, amb caràcter general, n'està exempt perquè les accions formatives i programes tenen la consideració de reciclatge professional.

4.3. Els mitjans de pagament acceptats seran el pagament en línia amb targeta de dèbit o crèdit a través de la passarel·la de pagament de la Plataforma i el pagament mitjançant transferència bancària.

4.4. Al missatge electrònic de confirmació d'acceptació de la comanda efectuada pel Client es farà constar el preu final del Producte (en euros) que ja inclourà els impostos i les taxes corresponents.

4.5. Informem els nostres clients que l'HSJD no emmagatzemarà ni tractarà les dades bancàries proporcionades. Aquestes dades les gestionarà el nostre proveïdor de serveis de pagament sota la més estricta confidencialitat amb la finalitat de gestionar la transacció de manera adequada.


5. Anul·lacions

5.1. L'HSJD es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs si el nombre d'alumnes inscrits no arriba al mínim establert o per qualsevol altra causa, per raons d'organització interna o per causa de força major. En cas d'anul·lació d'un curs, s'efectuarà la devolució de l'import pagat per la inscripció al Client a través de transferència bancària al número de compte que aquest faciliti.

5.2. En cas que es produeixi alguna incidència o retard en el començament de les accions formatives, el centre de formació continuada es compromet a fer les gestions necessàries per agilitzar aquest començament.

5.3. No obstant això, a causa del caràcter de la nostra oferta formativa, el Client reconeix i accepta que la data d'inici de qualsevol acció formativa es pot veure excepcionalment modificada.

5.4. Igualment, el Client té dret a sol·licitar la devolució de l'import abonat, cas en què es procedirà a la devolució mitjançant transferència bancària. En aquest cas, es retornarà l'import que el Client va abonar per la compra del seu curs, sense que existeixi cap obligació per part del centre de cobrir cap tipus de despesa en què es pugui haver incorregut en aquesta operació.

5.5. El Client podrà realitzar l'anul·lació de la inscripció a un curs i tindrà dret a rebre la devolució parcial o total del seu import en els supòsits següents: 

  • Si s'anul·la amb 15 dies o més d'antelació a la data d'inici del curs, es procedirà a la devolució del 100 % de la inscripció.
  • Si s'anul·la amb una antelació d'entre 2 i 15 dies abans de la data d'inici del curs, es procedirà a la devolució del 75 % de la inscripció.
  • Les anul·lacions realitzades amb un dia d'antelació a la celebració del curs suposen la devolució del 50 % de la inscripció.
  • Les anul·lacions realitzades el mateix dia de l'inici del curs no donaran lloc a devolució. 

No obstant això, totes les devolucions comporten un càrrec de 10 € per gestió.


6. Desestiment

6.1. D'acord amb l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, l'adquisició realitzada està exclosa del dret de desistiment des del mateix moment en què s'accedeixi per primera vegada al campus virtual en qualitat d'alumne, amb les claus aportades per Formació HSJD per a aquesta finalitat (sense perjudici de les condicions relatives a les anul·lacions esmentades a les clàusules anteriors). Així mateix, el Client declara que coneix i accepta aquest fet, i autoritza de manera expressa Formació HSJD perquè procedeixi a la matriculació en el curs o cursos objecte d'aquest contracte, en la data i la forma acordades.


7. Reclamacions

7.1. Per a qualsevol aclariment en relació amb el servei de venda aquí estipulat o per atendre qualsevol dubte en relació amb la Plataforma o l'abast d'aquestes Condicions, així com per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el Client pot contactar l'HSJD a través de l'adreça de correu electrònic hospitalbarcelona.aula@sjd.es o del telèfon de contacte +34 932 532 130.


8. Exclusions de responsabilitat

8.1. L'HSJD es reserva el dret de modificar l'oferta comercial de la Plataforma en relació amb els Productes en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions en curs.

8.2. L'HSJD no assumeix cap responsabilitat derivada d'errors o retards en l'accés a la Plataforma per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en els formularis proporcionats a la Plataforma, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la compra realitzada o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències es derivin de problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'HSJD.

8.3. No obstant això, l'HSJD es compromet a actuar diligentment davant de les sol·licituds dels Clients derivades dels problemes tècnics que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que es registrin a la Plataforma.

8.4. D'acord amb les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i Internet, l'HSJD es reserva el dret a suspendre temporalment l'ús de la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. La suspensió dels serveis no confereix cap dret de compensació al Client, tot i que l'HSJD dedicarà els seus millors esforços per limitar en la mesura que sigui possible qualsevol suspensió o interrupció dels serveis. Així mateix, l'HSJD es reserva el dret d'implementar i fer canvis a la Plataforma en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, el Client reconeix i accepta que l'HSJD podrà dur a terme determinades accions per impedir l'accés del Client a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, el Client accepta que l'HSJD no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de la supressió o la fallada en la posada a disposició de certs serveis o funcionalitats de la Plataforma.

8.5. Sota cap circumstància l'HSJD, els seus representants, directors o treballadors seran responsables de cap dany incidental, fortuït, especial o conseqüencial, incloses, a títol enunciatiu, però no limitatiu, qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de la Plataforma.

8.6. L'HSJD no es responsabilitza de cap pèrdua o dany que pugui patir el Client a conseqüència de l'ús inadequat de la Plataforma o si el Client incompleix aquestes Condicions, la Política de Privacitat, les Galetes i l'Avís Legal de la Plataforma o les instruccions que l'HSJD hagi pogut facilitar al Client.


9. Propietat intel·lectual

9.1. L'HSJD és el legítim propietari o llicenciatari legítim de la totalitat dels drets i títols de i associats a la Plataforma, els seus continguts i aplicacions informàtiques, així com de qualsevol marca, nom comercial, nom de domini, saber fer, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.

9.2. El Client podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts disponibles a través de la Plataforma per al seu exclusiu ús personal i privat en format digital o físic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o per explotar-los econòmicament.

9.3. A excepció de l'ús permès en virtut de la clàusula anterior, queden expressament prohibits els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o explotació, per qualsevol mitjà o procediment de la Plataforma o dels seus elements integrants, llevat dels casos en què estigui permès per la llei o hi hagi autorització expressa i per escrit de l'HSJD

9.4. L'HSJD no serà responsable de cap ús il·lícit o no autoritzat que el Client pugui efectuar.

9.5. Es requereix l'autorització prèvia i expressa de l'HSJD per establir enllaços simples o d'hipertext amb destinació a la Plataforma.

9.6. L'HSJD mai no serà responsable, sota cap circumstància, dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.


10. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions es regeixen per la Llei espanyola. En cas de controvèrsia o de desavinença que derivi de la venda de productes i serveis prestats a través de la Plataforma titularitat de l'HSJD i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre's, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pugui correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que la normativa aplicable prevegi un altre fòrum competent d'imperatiu compliment.