Research

Introducció a l'estadística

Registration closed

Description

L'acció formativa Introducció a l'Estadística estarà composada de formació teòrica i pràctica, i facilitarà la capacitació per recollir dades i analitzar-les estadísticament, per tal poder-les descriure i comprovar hipòtesis d'investigació.

Es farà servir el software PSPP (versió gratuïta de SPSS) per les anàlisis estadístiques, i l' ENE 3.0 per càlcul del tamany mostral.


* Imprescindible portar un ordinador portàtil propi. 

Aimed at

L'acció formativa Introducció a l'Estadística està adreçada a tots els professionals de l’àmbit sanitari (medicina, infermeria, psicologia, farmàcia, treball social...) que estiguin interessats en realitzar treballs de recerca, en què sigui necessari recollir dades i realitzar anàlisis estadístiques.

Contents

  1. Anàlisi descriptiu. Mesures de centralitat i dispersió. Gràfics.
  2. Introducció a la inferència estadística.
  3. Intervals de confiança, proves d’hipòtesi, p-valor.
  4. Anàlisi bivariat. Proves paramètriques (T de Student, ANOVA, correlació). Proves no paramètriques (Chi2, McNemar, U de Mann Whitney, Wilcoxon, Kruskal Wallis, Friedman).
  5. Introducció a l’anàlisi multivariant (regressió lineal, regressió logística).
  6. Introducció al càlcul de tamany mostral per estudis biomèdics. Estimació i comparació de mitjanes i proporcions, estimació d’una correlació.
  7. Tots els conceptes s’exposaran mitjançant exemples pràctics realitzats amb PSPP (estadística) i Ene 3.0 (càlcul tamany mostral).

Download programme

Key information

Address Fundació Sant Joan de Déu
Carrer de Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona

Sala: Pasteur

Research
Language Spanish
Teaching hours 10h