Pla formatiu

Pla formatiu 2020 per a investigadors i investigadores

Publicat el 17 Jan 20

1. Presentació

L’objectiu prioritari del Programa Formatiu és perfeccionar les qualificacions i habilitats professionals necessàries per a dur a terme una investigació traslacional i d’excel·lència en les línies d’investigació prioritzades per l’IRSJD, i en Innovació.

Apostem pel talent i el desenvolupament del capital humà i, amb aquest objectiu el pla estratègic 2019-2022 inclou diverses línies de treball orientades a reforçar la formació del personal investigador.

D’altra banda, el nostre compromís amb el reconeixement "HR Excellence in Research", obtingut recentment, assegura el compliment dels principis de la Carta Europea per a investigadors, segons la qual, les institucions han de desenvolupar un lloc de treball atractiu i un ambient estimulant. En aquest sentit, té especial rellevància el desenvolupament del talent a través de la formació.

A més a més, a nivell de context general, els investigadors i investigadores necessiten desenvolupar també una sèrie d'habilitats que els permeti evolucionar satisfactòriament en la seva carrera professional (dins o fora de la nostra Institució) i adaptar-se a un entorn de treball flexible. Davant aquest escenari, el desenvolupament de competències genèriques i transferibles pren també especial rellevància.

Aquest pla de formació es complementa amb seminaris i activitats formatives dutes a terme per les diferents institucions que conformen l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

2. A qui va dirigit

El pla de formació contempla com a destinataris/es principals el personal en formació i jove investigador/a contractats per la FSJD (o Ciber), i el personal que integra l’Institut de Recerca: personal en formació, personal tècnic de suport, personal post- doctoral i sènior tant propi como adscrit. Aquest programa formatiu també està dirigit al Personal de Gestió i al personal de la Unitat d’Assajos Clínics de la FSJD.

Per una altra banda, alguns dels cursos també estaran oberts a personal dels hospitals que desitgin orientar-se cap a la investigació.

Addicionalment, s’incorpora la possibilitat d’incloure altres col·lectius externs a la Institució en el marc dels Seminaris de Recerca i les Jornades Científiques de l’Institut.

3. Modalitats formatives i organizatives

Per potenciar el desenvolupament de les diferents dimensions competencials s’estableixen quatre tipus de modalitats formatives:

 • Knowledge and techniques: Activitats dirigides a augmentar el coneixement científic i les eines i tècniques necessàries per a la investigació.
 • Soft Skills: Activitats dirigides a treballar sobre qualitats i competències personals.
 • Organization and Governance: Activitats orientades a conèixer la normativa interna i processos de treball.
 • Formació institucional (Valors): La formació institucional permetrà aprofundir en la identificació amb els valors de Sant Joan de Déu, i en l’aplicació d’aquests valors en el dia a dia.

A nivell organitzatiu, tenim dos tipus de modalitats:

 • Sessions d’especialització: Duració inferior a 2h.
 • Cursos: Activitats de duració superior a 2h.

4. Procediment i normativa de funcionament

Recomanem que cada professional revisi aquesta taula d’accions formatives recomanades en base a la seva categoria i consensuï amb el seu Cap de Grup o Responsable a quines accions seria convenient que assistís durant l’any (idealment entre 4 i 6) per tal d’enfortir les seves competències professionals i confeccionar el seu propi pla de desenvolupament professional.

5. Planificació prevista d'activitats formatives per 2020

Pots conèixer en aquesta taula la planificació formativa anual. Per conèixer els detalls de cada curs, consulta l'especialitat d'Investigació d'aquesta web.

6. Procediment i normativa de funcionament

6.1 Procés d’inscripció

 • S’informarà de l’obertura de les accions formatives als destinataris/es principals mitjançant comunicats interns. La comunicació inclourà el detall de continguts, la planificació de les accions previstes per als mesos posteriors i el codi d’inscripció. També es comunicarà el número de places previstes i el col·lectiu al qual l’acció es dirigeix. En cas de no tenir contracte laboral amb la FSJD (o Ciber) o bé en el cas de no formar part de l’IRSJD, s’haurà d’enviar un mail a formacio@fsjd.org per demanar el codi d’inscripció.
 • S’haurà de realitzar una inscripció a través de la plataforma de Formació SJD per a cada acció formativa un cop obert el període d’inscripció.
 • Si el número de persones no excedeix el numero de places disponibles, totes les persones interessades podran inscriure’s sempre i quan es compleixin els criteris d’elegibilitat (es definirà el col·lectiu destinatari a cada activitat)
 • Si el nombre de persones interessades es superior al número de places disponibles, tindran prioritat les persones contractades per la Institució, i la inscripció es realitzarà per ordre de sol·licitud.

Nota important: Serà responsabilitat de cada interessat haver obtingut prèviament l’autorització per part del seu Responsable per poder assistir al curs seleccionat donat que la majoria de cursos tenen lloc dins de l’horari laboral.

6.2 Formalització del registre i compromís dels i de les participants

 • Des de la Coordinació de formació s’informarà a totes aquelles persones que hagin estat incloses en la inscripció. La resta es mantindran en la llista d’espera per ordre d’arribada per a la següent sessió.
 • En cas que e/la registrat/da, no pugui assistir a la sessió haurà d’informar a formació (formacio@fsjd.org) el més aviat possible per poder incorporar a una altra persona de la llista d’espera.
 • Les persones que no assisteixin a dues activitats formatives sense haver avisat amb antelació no podran participar en altres accions formatives de l’any en curs.

Nota important: Les persones que no assisteixin a dues activitats formatives sense haver avisat amb antelació no podran participar en altres accions formatives de l’any en curs.

6.3 Certificat de participació

 • Tots i totes les participants rebran un diploma de participació després de cada sessió. Un cop finalitzada l’acció formativa, es podrà accedir a Aula Virtual per respondre l'enquesta i descarregar el certificat d'assistència o d'acreditació.

6.4 Avaluació de l’acció formativa

 • Després de cada sessió es farà una enquesta d’avaluació de l’activitat formativa amb l’objectiu d’analitzar els continguts, formadors/es i format de l’activitat per seguir millorant en la qualitat dels futurs programes de formació anuals.

Per a més informació contacta amb: formacio@fsjd.org