Política de privacitat


1. Objecte

L'Hospital Sant Joan de Déu (en endavant, "HSJD") és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, donem molta importància a la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres clients, usuaris i proveïdors, actuant de manera responsable i transparent al respecte. La present Política de Privacitat (en endavant, "la Política") té per objecte informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix especificar la finalitat de les dades demanades a través d'formacion.sjdhospitalbarcelona.org (en endavant, "la Plataforma") o per qualsevol altre mitjà com telèfon, sms, correu electrònic o correu postal.

El HDJD manifesta que s'ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. L'HSJD té molt present que el teu privacitat és important, de manera que et recomanem que llegeixis la nostra Política i et posis en contacte amb nosaltres si tens qualsevol dubte. La nostra Política s'aplica a tots els serveis oferts per HSJD, però exclou aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorporen la present Política.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d'altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes i puguin emprar cookies, comptadors de visites i altres tecnologies per publicar i oferir anuncis rellevants.

A l'efecte de la present Política de Privacitat seran d’aplicació conjunta les disposicions contingudes a Avis Legal, Política de Cookies i Condicions de Venda


2. Abast de la Política de privacitat

Aquesta política de privacitat s'aplica a les dades proporcionades pels nostres clients, proveïdors, persones sol·licitants d'informació, usuaris del nostre lloc web formacion.sjdhospitalbarcelona.orgo tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades siguin necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.


3. Responsable

El responsable del tractament de les seves dades és:

Hospital Sant Joan de Déu
N.I.F: R5800645C
Direcció: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònic: info@sjdhospitalbarcelona.org


4. Quina informació recopilem?

L'HSJD només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i limitats al correcte compliment de la finalitat en virtut de la qual van ser inicialment demanades.
Per exemple, en el cas que sol·licités informació recopilarem seu nom i cognoms, telèfon o correu electrònic, entre d'altres. Així mateix, la seva adreça IP i el seu nom de domini, seran tractades amb finalitats estadístiques. No obstant l'anterior, un determinat servei pot requerir altres dades personals o altres categories de dades personals, que vostè mateix incorporarà.En tot cas, l'HSJD, entitat adherida al CODI TIPUS DE LA UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS sota el número de registre CT107, garanteix la seguretat de les seves dades de caràcter personal.


5. Amb quina finalitat tractem les dades?


Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats:

  • Tramitar els processos de compra dels cursos formatius oferits en el Lloc web.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari al lloc web de la institució.
  • Remetre el butlletí de notícies, així com l'enviament de comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions relacionades amb els productes contractats, amb altres productes o serveis del titular del lloc web incloent serveis accessoris així com newsletters, novetats i promocions, per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics o telemàtics (per exemple, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic).
Els usuaris garanteixen que les dades personals facilitades al titular del lloc web són complets, veraces i exactes, amb el que aquest últim no es farà responsable de cap incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels usuaris.

6. Per quan de temps guardem les dades?

Si vostè mantè una relació comercial amb nosaltres, les dades que hagi facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En cas contrari, les seves dades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat.

7. Quan estarem legitimats per al tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que ens proporcioni, quan aquesta informació sigui necessària per a l'enviament de la informació sol·licitada, la gestió de la Plataforma (i els seus serveis associats) i, si escau, el compliment d'obligacions per imperatiu legal derivades del Dret de la Unió o dels estats membres. L'HSJD adoptarà les accions necessàries per a garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i processi dels interessats siguin tractats de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l'ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat.

Així mateix, mentre sigui Un. Nostre client, també estarem legitimats per utilitzar les seves dades per informar-lo de les ofertes, promocions, productes, serveis, circulars i campanyes que considerem que puguin ser del seu interès tenint en compte els productes i serveis contractats amb anterioritat, encara que Un. es pot oposar a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre recaptarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Un. Té dret a revocar el consentiment prestat, sense caràcter retroactiu, en qualsevol moment.

8. A qui comuniquem les seves dades?

L'HSJD no cedirà les dades dels usuaris a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés, lliure, específic, informat i inequívoc, mitjançant una declaració clara.

Així mateix, s'han de comunicar als estaments oficials públics i entitats privades que per obligació legal o necessitat operativa hagin d'accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de l'assistència medicosanitària i les altres finalitats abans esmentades.

Fora d'aquests casos, no cedirem les seves dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

9. Quins drets l'emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament que HSJD, realitza sobre les seves dades personals. En concret:
  1. Té dret a si accedir a les seves dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant que l'afecten, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  2. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  3. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. HSJD deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  4. Tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.
  5. Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Pot exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l'adreça electrònica dpd@sjdhospitalbarcelona.org

Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es pot prorrogar altres dos mesos, i en aquest cas l'informarem oportunament dins del termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si creu que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l'exercici dels seus drets. Pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. Pot consultar les diferents autoritats de control en el següent enllaç http://www.agpd.es/portalwebAGPD/enlaces/index-ides-idphp.php.
En tot cas, abans d'iniciar qualsevol reclamació, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant dpd@sjdhospitalbarcelona.org o Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona amb la finalitat d'intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

10. Té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment vostè. Podrà retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les que hagi prestat el seu consentiment.

11. Hi ha la opció a modificar la present Política de privacitat?

La nostra Política de Privacitat es podrà modificar en qualsevol moment. No limitarem els drets que et corresponen d'acord amb la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions d'especial rellevància de la Política de Privacitat sense el seu exprés consentiment. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes i en casos limitats fins i tot li sol·licitaríem novament el seu consentiment).

    [1] L'adreça IP és el número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.