Pla formatiu

​Consulta el Pla de formació per a investigadors i investigadores

Publicat el 08 May 19

1. Presentació

L’objectiu prioritari del Programa Formatiu és perfeccionar les qualificacions i habilitats professionals necessàries per a dur a terme una investigació traslacional i d’excel·lència en les línies d’investigació prioritzades per l’IRSJD, i en Innovació.

Apostem pel talent i el desenvolupament del capital humà i, amb aquest objectiu el pla estratègic 2019-2022 inclou diverses línies de treball orientades a reforçar la formació del personal investigador.

D’altra banda, el nostre compromís amb el reconeixement "HR Excellence in Research", obtingut recentment, assegura el compliment dels principis de la Carta Europea per a investigadors, segons la qual, les institucions han de desenvolupar un lloc de treball atractiu i un ambient estimulant. En aquest sentit, té especial rellevància el desenvolupament del talent a través de la formació.

A més a més, a nivell de context general, els investigadors i investigadores necessiten desenvolupar també una sèrie d'habilitats que els permeti evolucionar satisfactòriament en la seva carrera professional (dins o fora de la nostra Institució) i adaptar-se a un entorn de treball flexible. Davant aquest escenari, el desenvolupament de competències genèriques i transferibles pren també especial rellevància.

Aquest pla de formació es complementa amb seminaris i activitats formatives dutes a terme per les diferents institucions que conformen l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

2. A qui va dirigit

El pla de formació contempla com a destinataris/es principals el personal en formació i jove investigador/a contractats per la FSJD (o Ciber), i el personal que integra l’Institut de Recerca: personal en formació, personal tècnic de suport, personal post- doctoral i sènior tant propi como adscrit.

Per una altra banda, alguns dels cursos també estaran oberts a personal dels hospitals (HSJD/PSSJD)que desitgin orientar-se cap a la investigació.

Addicionalment, s’incorpora la possibilitat d’incloure altres col·lectius externs a la Institució en el marc dels Seminaris de Recerca i les Jornades Científiques de l’Institut.

3. Modalitats formatives i organizatives

Per potenciar el desenvolupament de les diferents dimensions competencials s’estableixen quatre tipus de modalitats formatives:

 • Knowledge and techniques: Activitats dirigides a augmentar el coneixement científic i les eines i tècniques necessàries per a la investigació.
 • Soft Skills: Activitats dirigides a treballar sobre qualitats i competències personals.
 • Organization and Governance: Activitats orientades a conèixer la normativa interna i processos de treball.
 • Formació institucional (Valors): La formació institucional permetrà aprofundir en la identificació amb els valors de Sant Joan de Déu, i en l’aplicació d’aquests valors en el dia a dia.

A nivell organitzatiu, tenim dos tipus de modalitats:

 • Sessions d’especialització: Duració inferior a 2h en les que no hi ha avaluació.
 • Cursos: Activitats de duració superior a 2h i en les que s’estableix una avaluació final (per exemple, qüestionari de múltiple elecció). A més a més, alguns d’aquests cursos es podran acreditar.

4. Procediment i normativa de funcionament

4.1 Procés d’inscripció

 • S’informarà de l’obertura de les accions formatives als destinataris/es principals mitjançant comunicats interns. La comunicació inclourà el detall de continguts, la planificació de les accions previstes per als mesos posteriors i el codi d’inscripció. També es comunicarà el número de places previstes i el col·lectiu al qual l’acció es dirigeix. En cas de no tenir contracte laboral amb la FSJD (o Ciber) o bé en el cas de no formar part de l’IRSJD, s’haurà d’enviar un mail a formacio@fsjd.org per demanar el codi d’inscripció.
 • S’haurà de realitzar una inscripció a través de la plataforma de Formació SJD per a cada acció formativa un cop obert el període d’inscripció.
 • Si el número de persones no excedeix el numero de places disponibles, totes les persones interessades podran inscriure’s sempre i quan es compleixin els criteris d’elegibilitat (es definirà el col·lectiu destinatari a cada activitat)
 • Si el nombre de persones interessades es superior al número de places disponibles, tindran prioritat les persones contractades per la Institució, i la inscripció es realitzarà per ordre de sol·licitud.

4.2 Formalització del registre i compromís dels i de les participants

 • Des de la Coordinació de formació s’informarà a totes aquelles persones que hagin estat incloses en la inscripció. La resta es mantindran en la llista d’espera per ordre d’arribada per a la següent sessió.
 • En cas que e/la registrat/da, no pugui assistir a la sessió haurà d’informar a formació (formacio@fsjd.org) el més aviat possible per poder incorporar a una altra persona de la llista d’espera.
 • Les persones que no assisteixin a dues activitats formatives sense haver avisat amb antelació no podran participar en altres accions formatives de l’any en curs

4.3 Certificat de participació

 • Tots i totes les participants rebran un diploma de participació després de cada sessió. Un cop finalitzada l’acció formativa, es podrà accedir a Aula Virtual per respondre l'enquesta i descarregar el certificat d'assistència o d'acreditació.

4.4 Avaluació de l’acció formativa

 • Després de cada sessió es farà una enquesta d’avaluació de l’activitat formativa amb l’objectiu d’analitzar els continguts, formadors/es i format de l’activitat per seguir millorant en la qualitat dels futurs programes de formació anuals.

Per a més informació contacta amb: formacio@fsjd.org